TRAININGS FÜR BERÜHRUNG
                            UND TRANSFORMATION

DEEP TOUCH BLOG

Seit kurzen ist DEEP TOUCH TRAININGS auch als Video-Blog auf Social-Media-Kanälen zu finden:

  DEEP TOUCH TRAININGS auf YouTube

  DEEP TOUCH TRAININGS auf Facebook


Ulrich Grahner

  +49 (0)1520 - 183 16 25
  info@deep-touch.de
DEEP TOUCH

Massage + Körperarbeit
Einzelarbeit + Trainings